Allmänna Hyresvillkor

§1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyraren (nedan skrivet som Leafstudios HB) och hyrestagaren. Mottagandet av hyresmateriel/utrustning innebär accept av dessa allmänna hyresvillkor.

§2 Ägare

Utrustningen är Leafstudios HB egendom under hela hyresperioden och ingenting i detta avtal ska innebära eller tolkas som att hyrestagaren har förvärvat eller kommer förvärva någon äganderätt till egendom, eller annan rätt att belasta egeendomen. Hyrestagaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta, överlåta eller ta med utrustningen utomlands. Överträdelse polisanmäls.

§3 Hyrestid

Hyrestiden gäller från det att utrustningen lämnas ut från Leafstudios HB till det att utrustningen återlämnats. Alla priser förutsätter att hyrestagaren själv hämtar utrustningen. Leverans av utrustning till annan plats kan vid önskemål avtalas enligt vid tid för uthyrningen gällande prislista.

§4 Betalning

Betalning sker via faktura till Bankgiro efter hyresperioden.

§5 Leverans/återlämnande

Ut- och inlämning sker vid Leafstudios HB utlämningsdepå om inget annat överenskommits. Leafstudios HB förbehåller sig rätten att neka uthyrning om hyrestagaren inte kan uppvisa giltig legitimation i samband med utlämningen av utrustningen. Som giltig legitimation anses svenskt körkort, svenskt nationellt ID-kort eller pass.

§6 Uppkoppling/användning av utrustning

Hyrestagaren är skyldig att äga nödvändig kunskap för att utrustningen monteras, installeras och hanteras på ett korrekt sätt. Leafstudios HB ansvarar ej för el eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyrestagaren gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning eller elgenerator samt till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av Leafstudios HB. Om osäkerhet råder vid installationen ska hyrestagaren snarast kontakta Leafstudios HB för rådgivning.

§7 Drift

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen handhas på sådant sätt att skada under drift ej sker. 

Hyrestagaren är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för skada på och/eller förlust av hyrd utrustning, oavsett om den beror på vållande eller olyckshändelse. Det åläggs hyrestagaren att bruk och handhavande av utrustningen sker på sådant sätt att skada ej sker. Samt att utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnande, vilket inkluderar alla delar i utrustningen. Hyrestagaren har inte, även om denne är tekniskt kunnig, rätt att göra ingrepp i utrustningen eller låta någon annan än Leafstudios HB utföra reparationer av utrustningen. Det åläggs hyrestagaren att hålla utrustningen försäkrad, under hela hyresperioden, till utrustningens fulla värde. Vid eventuell skada på och/eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyrestagaren skyldig att, utan dröjsmål ersätta Leafstudios HB för den försvunna/skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart meddela Leafstudios HB när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustning orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyrestagaren ej kan göras ansvarig för.

§8 Stöld

Hyrestagaren är ensam ansvarig under hela hyresperioden för stöld/förlust av hyrd utrustning, oavsett om det beror på vållande eller olyckshändelse. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Vid förlust av hyrd utrustning är hyrestagaren skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta Leafstudios HB. Hyrestagaren kommer att debiteras utrustningens fulla inköpsvärde. Detta gäller oavsett om hyrestagaren väntar på svar från sitt försäkringsbolag eller om hyrestagarens försäkringsbolag gjort avdrag för självrisk eller andra nedsättningar.

§9 Driftstörning eller driftavbrott

Leafstudios ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i avsnittet “uppkoppling” ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till Leafstudios HB. Utrustningen ska då skyndsamt repareras eller ersättas med en annan likvärdig typ och modell som Leafstudios HB för tillfället har tillgänglig. Avdrag på hyreskostnad blir endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. Leafstudios HB friskriver sig från ansvar för olägenheter, kostnader eller uteblivna intäkter som kan uppstå för hyrestagaren på grund av materialfel på utrustningen eller omständigheter som Leafstudios HB inte råder över.

§10 Återlämning

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. All uthyrd utrustning som lampor, högtalare, stativ, mixer och kablar skall vara rengjorda från eventuella tejprester, stearinfläckar och utspilld vätska. I annat fall är kunden skyldig att ersätta Leafstudios HB för iordningställande av utrustningen. Ersättningen debiteras med den tid som krävs för iordningsställandet av utrustningen. Om utrustning saknas vid återlämnandet, debiteras hyrestagaren utrustningens fulla värde.

Om utrustningen återlämnas senare än den överenskomna hyresperioden debiteras en förseningsavgift på 500 SEK per dygn.

§11 Avtalsbrott

Vid avtalsbrott av hyrestagaren äger Leafstudios HB rätt att omedelbart häva uthyrningsavtalet samt tillgodogöra sig avtalad hyra, utöver eventuellt skadestånd/merkostnad, för hela hyresperioden.